Het gaat om het updaten van één veld in een tabel met gegevens uit een cel van Excel.
Ik krijg de fout "Waarde voor één of meer vereiste parameters ontbreken" bij de upSQL.
Ondanks allerlei pogingen kan ik niet ontdekken wat ik fout doe. Help

upSQL is met de waarden (string) uit EXCEL ingevoerd en lijkt zijn correct.

De variabelen:
celnummer in Excel B2271
MyDate 19031005
MyAchternaam Corijn
MyVoornaam Petrus
upSQL "UPDATE tblIR SET Gender=0 WHERE (BirthSD=19031005) AND (GivenName=Petrus ) AND Surname=Corijn)"

Sub UpdateDb()
Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
ThisWorkbook.Activate
ThisWorkbook.Worksheets("Kind").Activate
Sheets("Kind").Select
'Creating Variable for db connection
Dim sSQL As String
Dim upSQL As String
'Dim rs As Recordset
Dim y As Integer
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=D:\Genealogie\ISIS2021\Geboren.fdb;"
For y = 2 To 2531
MyCell = "B" & CStr
MyDate = Trim(Range(MyCell).Value) 'vergelijk met tblIR kolom BirthSD
MyCell = "F" & CStr
MyTmp = Split(Trim(Range(MyCell).Value), " ")
MyAchternaam = MyTmp(UBound(MyTmp))
MyVoornaam = ""
For x = 0 To UBound(MyTmp) - 1
MyVoornaam = MyVoornaam & Trim(MyTmp(x)) & " "
Next
MyCell = "G" & CStr
If Range(MyCell).Value = "Mannelijk" Then
MySex = 0
Else: MySex = 1
End If
upSQL = "UPDATE tblIR SET Gender=" & MySex & " WHERE (BirthSD=" & MyDate & ") AND (GivenName=" & MyVoornaam & ") AND (Surname=" & MyAchternaam & ")"
cn.Execute (upSQL)
Next
cn.Close
Set cn = Nothing
End Sub